Gedetineerden

Onze opdracht

Vocvo coördineert het onderwijs aan gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Dit is onze opdracht:

 • Coördinatie en ondersteuning van de lokale aanbodverstrekkers bij
  • de uitbouw van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden
  • de coördinatie van het detecteren van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden
  • de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden
 • Optreden als intermediair aanspreekpunt tussen de onderwijsverstrekkers, de gevangenisdirecties en de beleidscoördinatoren van de Afdeling Welzijn en Samenleving
   

Onze partners

Om onze opdracht te realiseren, werken we samen met heel wat partners:

Onze werking

Om onze opdracht uit te voeren, hebben we in elke gevangenis in Vlaanderen en Brussel een onderwijscoördinator. Die volgt van begin tot einde het hele onderwijsgebeuren in de gevangenis op. De onderwijscoördinatoren geven zelf geen les, dit is de opdracht van de onderwijsverstrekkers. Ze zorgen wel voor

 • de uitbouw van het aanbod
 • de contacten met de scholen
 • de planning in de gevangenis
 • (coördinatie van) administratie
 • bekendmaking van het aanbod bij de gedetineerden
 • screening en begeleiding van gedetineerden
 • knelpunten aanpakken ...

In totaal zijn er veertien (voltijdse en deeltijdse) onderwijscoördinatoren in dienst bij Vocvo.
 

Ons beleidskader

We werken binnen de visie en het beleidskader van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Die is vastgelegd in het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013. Daarin wordt de volgende visie geformuleerd:

We waarborgen het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening die gericht is op de realisatie van de doelstellingen, zodat ze zich kunnen ontplooien in de samenleving.
Daartoe neemt de Vlaamse Regering initiatieven om een kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod uit te bouwen, op basis van de behoeften van de gedetineerden en hun directe sociale omgeving, en dit door sectoroverschrijdende samenwerking tussen hulp- en dienstverleners en door intersectorale afstemming van het aanbod.

We vinden er ook de volgende doelstellingen van de hulp- en dienstverlening in terug:

 1. de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren
 2. het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen
 3. de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens de detentie, beperken
 4. de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen
 5. een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren
 6. de kans op herval beperken
   

Europees project FORINER

Op 1 januari 2016 ging het Europees project FORINER van start. Partners uit vier landen willen met dit project buitenlandse gedetineerden voorzien van onderwijs uit het thuisland. Gedetineerden die verblijven in een buitenlandse gevangenis hebben ook recht op onderwijs. Als ze de taal van het land waar ze verblijven niet spreken, is dit echter moeilijk.

De partners van het Erasmus+-project FORINER willen oplossingen aanreiken voor dit probleem. Ze onderzoeken of gedetineerden vanuit het buitenland toegang kunnen krijgen tot het eigen onderwijs. Bij voorkeur via digitale weg.

Wil je meer informatie over FORINER? Surf dan naar www.foriner.eu.

 

Info en contact

Vragen? Neem contact op met Marjolein Rammelaere, algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden:

Meer informatie vind je ook terug op de website van Klasbak, netwerk voor educatie in de gevangenis. Op deze website kan je je inschrijven voor de Bakberichten, een tweewekelijkse nieuwsbrief over educatie en detentie. Vocvo is lid van Klasbak.